1. Anasayfa
  2. Dijital Gazete
  3. Piyasadan haberler

Piyasadan haberler

- - 12 dk okuma süresi
47
1 148 29

ISMEN,IYM… Yönetim Kurulu tarafından kısa unvanı “İş Yatırım Mersin Şubesi” olmak üzere Güvenevler Mahallesi, 1928 Sokak, Palma Ofis Bina N3 Daire:3 Yenişehir / Mersin adresinde şube açılmasına karar verilmiştir.

KOZAL… Şirket Yönetim Kurulu Kararı ile; Nevşehir İli Avanos İlçesi Mahmat Köyü Bağlarbaşı Mevkii Hınısoğlu Sokak N14 adresinde, ünvanının “Koza Altın İşletmeleri A.Ş. Kaşköy Altın Madeni Şubesi” olacak şekilde şube açılmasına karar verilmiştir.

KENT… Şirket 06 Mayıs 2021 tarihli KAP açıklamasında, Rekabet Kurumu’nun zincir marketler ile bunların tedarikçileri konumunda olan üretici ve toptancı seviyesindeki teşebbüslerin fiyatlama davranışlarının incelenmesine yönelik olarak Şirketin de soruşturması kapsamında olduğu açıklanmış ve 06 Aralık 2022 tarihindeki sözlü savunma toplantısına Şirket de savunmasını yapmak üzere iştirak etmişti. Şirkete iletilen nihai karar bildiriminde, Rekabet Kurulu’nun Dosya N 2021-2-012 sayılı 19.12.2022 tarihli kararında; Rekabet Kurulunun 15.12.2022 tarihli toplantısında; Kurul’un 26.04.2021 tarihli ve 21-23/271-M sayılı, 20.05.2021 tarihli ve 21-26/325-M sayılı, 19.08.2021 tarihli ve 21-39/557-M sayılı, 25.11.2021 tarihli ve 21-57/796-M sayılı ve 27.01.2022 tarihli ve 22-06/84-M sayılı kararları uyarınca yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen Rapor’a ve Ek Görüş’e, toplanan delillere, yazılı savunmalara, sözlü savunma toplantısında yapılan açıklamalara ve incelenen dosya kapsamına göre,  Kent Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından kendi ürünlerinde soruşturma tarafı perakendeciler arasında satış fiyatları ve fiyat artışları konusunda koordinasyonun sağlanması ve bu koordinasyonun sürdürülmesi, yine bu çerçevede perakendecilerin geleceğe yönelik fiyatları ve fiyat artış tarihleri gibi rekabete hassas bilgilerin paylaşımına aracılık edilmesi suretiyle perakende satış fiyatlarının tespiti amacına sahip topla-dağıt karteli niteliğindeki anlaşmalar veya uyumlu eylemler yoluyla 4054 sayılı Kanun’un ihlal edildiğine ilişkin yeterli bulguya ulaşılamadığına, ilgili teşebbüs hakkında bu nedenle idari para cezası uygulanmasına yer olmadığına,  Ayrıca, Kent Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret AŞ’nin, perakende seviyesinde faaliyet gösteren teşebbüslerin yeniden satış fiyatlarını belirlemek suretiyle de 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiğine; Bu çerçevede Kanun’un 16. maddesinin üçüncü fıkrası ve “Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma,Uyumlu Eylem ve Kararlar İle Hâkim Durumun Kötüye Kullanılması Halinde Verilecek Para Cezalarına İlişkin Yönetmelik”in 5. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi, İkinci fıkrası, üçüncü fıkrasının (a) bendi ve 7. maddesinin birinci fıkrası hükümleri uyarınca 2021 mali yılı sonunda oluşan ve Kurul tarafından belirlenen yıllık gayri safi gelirinin takdiren %0,9 oranında olmak üzere Kent Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret AŞ’ye 8.775.984,66-TL idari para cezası verilmesine, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere, karar verildiği belirtilmiştir.

ERSU… Şirket Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş. ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu!nun 01/02/2018 tarih ve 2018/5 sayılı Bülteni ile duyurulan kararlarına istinaden; şirketin üretimde kullandığı KDV dahil 4.505.742,03-TL’lik yağ bedeline ilişkin olarak; Eras Petrol ve Eras Akaryakıt tarafından Ersu şirketine kesilen toplam 2.509.616,12-TL tutarındaki faturaların gerçeğe aykırı kesildiği, bu yolla Ersu varlıklarının şirket dışına çıkarıldığı ve bu işlemler neticesinde Ersu’nun Ali Akman’ın ilişkili olduğu Akman Dış Tic. A.Ş. lehine zarara uğratıldığı iddiasıyla SPK tarafından “örtülü kazanç aktarımı (güveni kötüye kullanma ve sahtecilik)” isnadıyla suç duyurusunda bulunulmuş ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2018/136648 Soruşturma numaralı dosyasına kaydolmuştu. Bununla birlikte aynı olay ile ilgili olarak “yasal defterlerde, muhasebe kayıtlarında ve finansal tablo ve raporlarda usulsüzlük (özel belgede sahtecilik)” suç duyurusunda da bulunulmuş ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2018/136759 Soruşturma numaralı dosyasına kaydolmuştu. Ardından ilk dosya ile bu dosya birleştirilmişti. Soruşturma kapsamında yapılan savunmalar akabinde alınan bilirkişi heyeti raporuna göre, sahteliği iddia edilen faturalara ilişkin şirketler nezdinde vergi incelemesi yapılmadığı, faturaların sahteliğinin yetkili vergi inceleme elemanlarının incelemesiyle tespit edilebileceği, ödemelerin banka kanalı ile yapıldığı, SPK tarafından tüketilebilecek enerji miktarına ilişkin araştırmanın objektif verilere göre yapılmadığı, faturaların sahteliğine ilişkin bir tespit olmadığından Ersu’nun zarara uğratıldığına ilişkin bir tespit yapılamayacağı yönünde kanaat bildirilmişti. Neticeten, savcılık tarafından dosyadaki tüm şüpheliler(Ali Akman, Mehmet Eskioğlu, Mehmet Yurdal Kökbudak, Müfit Başak, Ömer Nas) açısından TAKİPSİZLİK kararı verilmişti. SPK tarafından takipsizlik kararına itiraz edilmiş ve itirazın sonuçlanması beklenmekteydi. Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğinin 2021/10903 Değişik İş sayılı dosyası ile SPK’nın itirazı kesin olarak reddedilmiş ve TAKİPSİZLİK kararı kesinleşmiştir.

INVEO… Yönetim Kurulu’nun 20.12.2022 tarihinde aldığı karar doğrultusunda, küresel genişleme ve büyüme stratejisine uyumlu olarak, Şirketin %100 bağlı ortaklığı olan INVEO Alfa Uluslararası İş Geliştirme Yönetim ve Yatırım A.Ş.(INVEO ALFA)’ ne 8.000.000 TL sermaye avansı verilmesine karar verilmiştir. INVEO ALFA ilgili sermaye avansını %100 bağlı ortaklığı Finveo UK’ye sermaye artırımı sürecinde kullanmak üzere gönderecektir.

RYGYO… RYSAS… Şirketin %100 hissedarı olduğu Reysaş Turizm Yatırımları ve Ticaret Limited Şirketi ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) II-23.2 Birleşme ve Bölünme Tebliği ilgili hükümleri, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 19 ve 20. maddelerinde düzenlenen kolaylaştırılmış birleşme hükümleri uyarınca düzenlenen devralma suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşmesine Sermaye Piyasası Kurulu’nun 15/12/2022 tarih ve 74/1791 sayılı kararı ile onay verilmiştir

INVEO… Şirketin 16 Aralık 2022 tarihli özel durum açıklamasında, 500 Milyon TL sermayeli Inveo Yatırım Bankası A.Ş.’nin faaliyet izni başvurusunun BDDK tarafından onaylandığını duyurmuştu. BDDK onayı ile birlikte, yeni ekonomiyi temsil etmeyi ve alanında lider şirketleri bünyesine dahil etmeyi zenginlik, çeşitlilik ve kapsayıcılık olarak gören Inveo Yatırım Bankası faaliyete geçmiştir. Benzeri dünyadaki “Neo Bank”larda görüldüğü üzere, ortaklık yapısını da ekosisteme açarak sürdürülebilir iş birlikleri sağlamayı planlayan Inveo Yatırım Bankası’nın mevcut ortakları ile Papara arasında ortaklık görüşmelerinde mutabakat sağlanarak niyet mektubu imzalandığı, imzalanan niyet mektubu çerçevesinde, Papara’nın yüzde 10’un altında bir ortaklık payı ile Inveo Yatırım Bankası hissedarı haline gelmesinin planlandığı Şirketimizin 4 Temmuz 2022 tarihli özel durum açıklamasında duyurulmuştur. Inveo Yatırım Bankası ekosistemine katılım süreci için, Inveo Yatırım Bankası A.Ş.’nin doğrudan %76,999’una, dolaylı %96,5’ine sahip ortağı olarak Şirket, Papara Elektronik Para A.Ş. (“Papara”) ve Banka’nın diğer ortakları arasında gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde niyet mektubu akdedilmiş; bu gelişme siz değerli paydaşlarımıza duyurulmuştur. Bu çerçevede Papara’nın yüzde onun altında bir pay ile Inveo Yatırım Bankası’nın hissedarı haline gelmesi amacıyla Inveo Yatırım Bankası’nın mevcut ortakları ve Papara arasında Pay İştirak Sözleşmesi (“Sözleşme”) (20/12/2022) imzalanmıştır. Bu sözleşmeye istinaden Inveo Yatırım Bankası A.Ş. tarafından sermaye artırımı yoluyla ihraç edilecek 55.493.834 TL nominal değerli paylar, Papara tarafından emisyon primi dahil 166.677.000 TL bedel ile sermaye artırımına iştirak yoluyla edinilecek ve bu işlem sonunda Papara’nın Inveo Yatırım Bankası’ndaki payı %9,99 oranında gerçekleşecektir. Sermaye artırım sürecinin tamamlanması ile birlikte kesinleşecek olmakla beraber, bu işleme konu Inveo Yatırım Bankası A.Ş.’nin değeri yaklaşık olarak 1,67 Milyar TL’ye ulaşacaktır. Söz konusu pay ihracı gerekli onaylar alınıp sermaye artırım süreci tamamlandığında Inveo Yatırım Bankası A.Ş.’nin ödenmiş sermayesi 555.493.834 TL’ye ulaşacak olup Şirketimizin sermaye payı doğrudan %69,31, dolaylı olarak ise %86,88 olacaktır. 14 milyonu aşkın bireysel kullanıcısı ile alanında lider Papara ve yeni ekonomiye önderlik edecek Inveo Yatırım Bankası arasındaki iş birliğinin boyutu ve “finansal hizmetlere erişimi kolaylaştırma” hedefiyle yaratılacak kollektif değer paralelinde, Inveo Yatırım Bankası A.Ş. ortaklık yapısında değişiklikler olabilecektir.

BRKO… Şirket Koyunlu Halı Markamız ile ilgili Novva Halı Tekstil Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti ile katalog dışı yeni ürünlerin üretimi ve satışı konusunda 01.01.2023 tarihinden geçerli olmak üzere toplam 5 yıllığına Loyalty (sadakat müşteri bazlı marka kullanım) anlaşması yapılmıştır. Anlaşma gereği; Marka Kullanım hakkı konusunda anlaşma yapılan firma ile, 2023 Yılı için minimum 150.000 M2, 2024 Yılı için minimum 250.000 M2 (Jel Taban Halılar Hariç) satış hedefi belirlenmiştir. Üretilecek ürünlerden yapılacak olan satışlar için aylık ciro üzerinden 31.08.2023 tarihine kadar % 5, 01.09.2023 – 31.12.2023 tarihleri arası aylık ciro üzerinden % 7,5, 01.01.2024 tarihinden itibaren sözleşme bitiş tarihi olan 01.01.2028 tarihine kadar aylık ciro üzerinden % 10 tutarında ödeme alınacaktır. Bahsi geçen oranlar Jel tabanlı ürünler için geçerli olmayıp Jel tabanlı ürünlerde ise cironun % 2 si şeklinde gerçekleştirilecektir.

 

Kaynak A1 Capital

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın