1. Anasayfa
  2. Dijital Gazete
  3. Piyasadan haberler

Piyasadan haberler

- - 6 dk okuma süresi
80
finance 4 2

RYGYO… Şirketin %100 hissedarı olduğu Reysaş Turizm Yatırımları ve Ticaret Limited Şirketi ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) II-23.2 Birleşme ve Bölünme Tebliği ilgili hükümleri, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 19 ve 20. maddelerinde düzenlenen kolaylaştırılmış birleşme hükümleri uyarınca düzenlenen devralma suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşmesi İstanbul Ticaret icil Müdürlüğü’nce 27.12.2022 tarihinde tescil edilmiştir.

TSK, TSKB… Banka, Fransız Kalkınma Ajansı’ndan (Agence Française de Développement – AFD) temin ettiği, Türkiye’de döngüsel ekonomiye doğrudan hizmet eden yatırımlar ile döngüsel ekonomi uygulamalarını geliştirmeyi amaçlayan firmalara finansman sağlamak amacıyla, 80 milyon Euro tutarındaki kredi anlaşmasını 27 Aralık 2022 tarihinde imzalamıştır.

KGYO… Şirketin portföyünde bulunan İstanbul İli, Eyüpsultan İlçesi, Göktürk Mah. tevhit sonrası yeni parsel no 200 ada 13 parsel (eski 200 ada 1 – 2 parsel) üzerinde inşa edilmesi planlanan İstanbul-İstanbul Projesinin 3.fazı için Eyüpsultan Belediyesi’nden 27.12.2022 tarihinde inşaat yapı ruhsatı alınmıştır. Bununla beraber Şirket ile İstanbulİstanbul Projesinin 1. ve 2. fazı maliklerinin bulunduğu Site Yönetimi arasında 2002 yılından bugüne kadar yapılan muhtelif tarihli anlaşmalar ve/veya taahhütler gereği 3. fazın detaylı projelendirme süreci Site Yönetimi ile mutabık kalındıktan sonra tamamlanacaktır.

ARDYZ… 30.11.2022 tarihinde Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen “T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü İhtiyacı 27 adet sunucu alımı” işi ihalesine en uygun teklif firmamız tarafından verilmiş olup sözleşme davetine müteakip 27.10.2022 tarihinde 15.380.000 TL (KDV Hariç) bedelle ihale sözleşmesi imzalanmıştır. Şirket Yönetim Kurulu’nun 30.11.2022 tarih ve 2022/34 sayılı kararı ile verdiği yetkiye istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliğ kapsamında, içsel bilginin açıklanmasının sözleşmenin imzalandığı ilgili tarih itibari ile sonuçları konusunda belirsizlik taşıması nedeniyle ertelenmesine karar verilmiştir.

ESCOM… İştiraki Alesta Elektronik Teknoloji Yatırım A.Ş’den alınan bilgiye göre; 228 Hamilton Avenue 3rd Floor Palo Alto, CA 94301 adresinde faaliyet gösteren CareX AI, Inc. unvanlı şirkete, SAFE (Simple Agreement for Future Equity) hisseye dönüştürülebilir yatırım sözleşmesi çerçevesinde, 60.000 ABD Doları tutarında yatırım yapılmasına karar verilmiştir.Türk girişimci Özcan Çıkmaz tarafından Silikon Vadisi- ABD’de kurulmuş CareX, sinyal işleme ve yapay zeka (AI) teknolojilerini uygulayarak kamera donanımlı herhangi bir cihazı yaşamsal belirtileri (tansiyon, nabız, şeker, vb) takip eden bir cihaza dönüştürüyor.

KZBGY… Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) 04.08.2022 tarihinde Kızılbük Termal Resort projesi için verilen “Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Gerekli Değildir” kararının Muğla 3. idare Mahkemesi tarafından iptal edildiği açıklanmıştır. İlgili mahkeme kararı Danıştay tarafından onanmıştır. Bununla birlikte ilgili mahkeme kararı sonrasında, Şirket eş zamanlı olarak Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı nezdinde ÇED sürecini başlatmıştır, ÇED süreci halen devam etmektedir. ÇED sürecine ilişkin bilgilendirmeler KAP’ da 16.08.2022 tarihinde yayınlamış olduğu Özel Durum Açıklamasında yapılmıştır. Bugüne kadar gerçekleştirdiği projelerde bağlı bulunduğu kanunlara, mevzuatlara ve çevresel faktörlere aykırı olan hiçbir işin veya eylemin içinde bulunmayan Şirketin bu projede de tüm yasal gereklilikleri yerine getirdiğini bir kez daha kamuoyuyla paylaşmak isteriz.

ULUSE… Şirket tarafından 31 Aralık 2021 tarihli ve Türkiye Muhasebe / Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) esas alınarak hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen finansal tablolarına göre 74.445.335 TL net dönem zararı, VUK kayıtlarına göre ise 62.517.883 TL cari yıl zararı oluşmuştur. TFRS/TMS’ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre 74.445.335 TL net dönem zararı bulunması ve yıl içinde bağış yapılmamış olmaması sebebi ile kâr payı matrahının – 74.445.335 TL olduğu görülmüştür.Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesinin 21. maddesi ve ortaklar tarafından onaylanan Şirket Kar Dağıtım Politikası çerçevesinde, TMS/TFRS’ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre 2021 hesap dönemine ilişkin zarar oluştuğu tespit edildiğinden 2021 yılı için kar dağıtımı yapılmamasına ve bu hususun Şirket 2021 mali yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar verilmiştir.

QUAGR… T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı tarafından, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 134. maddesi uyarınca 2018, 2019, 2020 dönemlerine ilişkin vergi kanunları yönünden sınırlı inceleme yapılacağına dair tebligat Şirkete ulaşmıştır.

Kaynak A1 Capital

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın